Jak się czujesz? Fizjoterapia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z faktem, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe prosimy Cię o zapoznanie się z niniejszą informacją. Znajdziesz w niej szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych .

Obowiązek poinformowania Cię o poniższych zasadach nakłada na nas art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „ RODO ”.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek, NIP: 5512601314  ul. Bociana 4A/27, 31-231 Kraków, (dalej zwany „ Administratorem ”).

 1. Z Administratorem możesz skontaktować się :

Pisemnie, wysyłając korespondencję na adres:

Bociana 4A/27, 31-231 Kraków

Telefonicznie, dzwoniąc pod numer:

+48 571 940 986

Mailowo, wysyłając maila na adres:

kontakt@czujesz.fi

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 1. w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO);

 

 1. w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących zdarzenia medycznego do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 7 oraz 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. w celu dochodzenia zapłaty na nasze usługi, jeśli taka zapłata nie zostanie uiszczona (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia innych roszczeń niewskazanych w punkcie 5) powyżej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w powyżej – na podstawie Twojej zgody, (podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku stanowi art. 6 ust 1 lit. a RODO).

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora . Niepodanie danych może skutkować nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego przez Administratora (powyższe nie dotyczy danych podawanych wyłącznie w celach marketingowych, których podanie jest dobrowolne).

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:

 1. osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (np. innym podmiotom leczniczym, innemu fizjoterapeucie prowadzącemu praktykę zawodową w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);

 1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);

 1. Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;

 1. osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;

 1. ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;

 1. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji na rzecz Administratora;

 1. organom władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień.

 1. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.

 1. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych .

Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, najczęściej jest to okres 20 lat.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo przenoszenia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej. Prawo żądania sprostowania danych nie dotyczy zebranych danych medycznych.

 1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Zarezerwuj wizytę

Przejdź na stronę główną, żeby zobaczyć dostępne terminy i samodzielnie zarezerwować wizytę. Możesz też do nas zadzwonić, aby umówić wizytę telefonicznie.

Dowiedz się więcej