Jak się czujesz? Fizjoterapia

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA

Drogi Pacjencie!

Obowiązujące przepisy nakładają na nas obowiązek poinformowania Cię o przysługujących Ci prawach. Aby zrealizować ten obowiązek w „ Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek”,  przygotowaliśmy niniejszą ogólną informację o prawach pacjenta oraz wyciąg z przepisów regulujących prawa pacjenta (znajdziesz go w gabinecie na Bociana 4A/27, 31-231 Kraków). W wyciągu znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o prawach pacjenta oraz ograniczenia tych praw określone w przepisach. Zachęcamy Cię do zapoznania się z jednym i drugim dokumentem.  

Pamiętaj, że przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny  oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W przypadku ograniczenia Twoich praw w naszym gabinecie, informację w tym zakresie znajdziesz w naszym gabinecie w łatwo dostępnym miejscu.

TWOJE PODSTAWOWE PRAWA, JAKO PACJENTA, TO:

 1. Prawo do ochrony zdrowia.

 1. Prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

 1. Prawo żądania, aby udzielający Ci świadczenia zdrowotnego lekarz lub pielęgniarka zasięgnęli opinii innego lekarza lub pielęgniarki.  W przypadku lekarza możesz także domagać się, aby zwołał konsylium lekarskie.

 1. Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 1. W przypadku porodu, prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 1. Prawo do informacji o Twoim stanie zdrowia.

 1. Prawo do informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia.

 1. Prawo do informacji o prawach pacjenta określonych ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach.

 1. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 1. Prawo do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego.

 1. Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z Tobą związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 1. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia.

 1. Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Prawo do leczenia bólu.

 1. Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego.

 1. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia określonych w   art. 2 ust. 1   ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

 1. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 1. Jeżeli jesteś pacjentem podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne masz prawo:

 1. do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami;

 1. do opieki duszpasterskiej;

 1. do umożliwienia Ci kontaktu z duchownym Twojego wyznania, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia;

 1. do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Zarezerwuj wizytę

Przejdź na stronę główną, żeby zobaczyć dostępne terminy i samodzielnie zarezerwować wizytę. Możesz też do nas zadzwonić, aby umówić wizytę telefonicznie.

Dowiedz się więcej