Jak się czujesz? Fizjoterapia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO „Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek”

        Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez kierownika podmiotu leczniczego.

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą: „ Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 1. Kierowniku ” – rozumie się przez to kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 9 Regulaminu;
 2. Monitoringu ” – rozumie się przez to monitoring wizyjny prowadzony w Zakładzie Leczniczym, o którym mowa w §13 Regulaminu;
 3. Podmiocie Leczniczym ” – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy działający pod firmą: „ Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek ”, o którym mowa w §2 Regulaminu;
 4. Regulaminie ” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Podmiotu Leczniczego;
 5. Zakładzie Leczniczym :  – należy przez to rozumieć zakład leczniczy o nazwie: „ Jak się czujesz? Fizjoterapia ”, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej.

§2.

SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „ Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek ” z siedzibą pod adresem: ul. Bociana 4A  lok. 27, 31-231 Kraków , numer NIP:   5512601314   oraz REGON: 525062010 .
 2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:

Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego:

Bociana 4A/ 27, 31-231 Kraków

Numer telefonu podmiotu leczniczego:

+48 571 940 986

Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego:

kontakt@czujesz.fi

Adres strony internetowej podmiotu leczniczego:

czujesz.fi

 1. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej:  000000262781 , organ rejestrowy: Wojewoda Małopolski .

§3.

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;
 2. działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
 3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 4. inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§4.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pomocą Zakładu Leczniczego pod nazwą:  Jak się czujesz? Fizjoterapia Bociana.
 2. W ramach Zakładu Leczniczego wyodrębnia się jednostkę organizacyjną: Jak się czujesz? Fizjoterapia Bociana .

§5.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
 1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizjoterapii;
 3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu leczniczego;
 5. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 6. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 7. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

§6.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Zakład Leczniczy, znajdujący się w Krakowie, pod adresem: Bociana 4A lok. 27 (kod pocztowy: 31-231) oraz miejsce wezwania. Wezwania są przyjmowane w Zakładzie Leczniczym.

§7.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 0 7 :00 do 21 :00 oraz w wyznaczone  soboty w godzinach od 09:00 do 1 4 :00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Na świadczenia zdrowotne obowiązują wcześniejsze zapisy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach, po ustaleniu terminu z fizjoterapeutą udzielającym świadczenia zdrowotnego, pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się:
 1. bezpośrednio w recepcji w Zakładzie Leczniczym;
 2. telefonicznie;
 3. za pośrednictwem strony internetowej czujesz.fi.
 1. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.
 2. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce po udzieleniu  świadczenia. Wyjątek stanowi płatność przelewem, która powinna zostać zrealizowana przed wykonaniem świadczenia. Pacjent zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy: kontakt@czujesz.fi, na co najmniej 2h przed wykonaniem świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew lub karta podarunkowa.
 3. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
 1. okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
 2. udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
 3. zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
 4. udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 5. okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
 1. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
 2. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne Podmiot Leczniczy wystawia paragon fiskalny lub fakturę, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. W przypadku odwołania 3 wizyt pod rząd, ponowna rezerwacja terminu będzie możliwa tylko po wpłaceniu zadatku w wysokości 80 zł (50% z kwoty wizyty jednorazowej). Zadatek należy opłacić za pośrednictwem linku do szybkiej płatności, który dostarczy podmiot leczniczy za pośrednictwem wiadomości mailowej. Zadatek można również wpłacić na konto bankowe podmiotu leczniczego. W tym przypadku, po dokonaniu płatności, należy wysłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres mailowy: kontakt@czujesz.fi Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku ponownego odwołania wizyty. Pozostała należność, tj. 80 zł zostanie uregulowana przez Pacjenta po udzieleniu świadczenia.
 4. Pacjent może wykupić jeden z trzech dostępnych pakietów obejmujących 5, 10 lub 15 wizyt. Pacjent może wykupić jednorazowo tylko jeden pakiet. Pakietów nie można ze sobą łączyć. Po wykorzystaniu pakietu, Pacjent może wykupić kolejny pakiet.
 5. Odwołanie wizyty powinno nastąpić w czasie nie krótszym  niż 12h względem zarezerwowanego pierwotnie terminu. W przypadku nie zachowania tego okresu, wizyta z pakietu zostanie odliczona.

§8.

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przebiega z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń dla pacjentów.
 2. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku, gdy:
 1. stan pacjenta (w tym stan jego zdrowia), uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego lub kontynuowanie jego udzielania;
 2. konieczne jest wykonanie świadczenia zdrowotnego przez inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
 3. pacjent odmawia dokonania płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego;
 4. pacjent odmawia podpisania wymaganych prawem zgód na udzielenie świadczeń zdrowotnych bądź akceptacji regulaminów.
 1. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie fizjoterapii odbywa się na zlecenie lekarza, fizjoterapeuta, który ma uzasadnione wątpliwości odnoszące się do zaleceń  lekarza ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. W takiej sytuacji fizjoterapeuta ma także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o niej lekarza zlecającego.
 2. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym udzielane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego (w tym osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym) obowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§9.

SPOSÓB KIEROWANIA ZAKŁADEM LECZNICZYM

 1. Podmiotem Leczniczym kieruje Kierownik.
 2. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Sabina Kendziorek.
 3. Kierownik prowadzi sprawy Podmiotu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. organizuje i kieruje pracą Podmiotu Leczniczego;
 1. czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów prawa, będących podstawą działania Podmiotu Leczniczego;
 2. czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. zawiera umowy w imieniu i na rzecz Podmiotu Leczniczego;
 1. Wszelkie decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego Kierownik podejmuje samodzielnie.

§10.

ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. W jednostce organizacyjnej Zakładu Leczniczego pracują fizjoterapeuci podlegający bezpośrednio Kierownikowi.
 2. Do zadań fizjoterapeutów należy w szczególności:
 1. przyjęcie pacjenta, badanie funkcjonalne i przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w celu zaplanowania postępowania fizjoterapeutycznego;
 2. konsultacja pacjenta;
 3. wykonywanie zaplanowanego postępowania fizjoterapeutycznego;
 4. w razie potrzeby zweryfikowanie lub zmiana postępowania fizjoterapeutycznego;
 5. ocena etapowa lub końcowa postępowania fizjoterapeutycznego;
 6. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.
 1. Sprawami organizacyjnymi, a w szczególności wydawaniem paragonów fiskalnych, przygotowywaniem i wydawaniem faktur, rejestracją pacjentów oraz planowaniem terminów wizyt pacjentów, udzieleniem informacji pacjentom zajmuje się Kierownik  lub osoba wyznaczona przez Kierownika, w przypadku jego nieobecności.  

§11.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Podmiot Leczniczy w razie potrzeby współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe warunki współdziałania Podmiotu Leczniczego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz z innymi podmiotami określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w razie potrzeby umowy, zawierane z tymi podmiotami.

§12.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik u  praw Pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§13.

MONITORING

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych), w Zakładzie Leczniczym prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem obszar od wejścia do Zakładu Leczniczego, korytarz oraz poczekalnię.
 2. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach Monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
 3. Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.
 4. Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 1  miesiąc. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. O prowadzeniu Monitoringu Kierownik informuje pacjentów i pracowników oraz współpracowników Podmiotu Leczniczego, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności poprzez zapoznanie z odpowiednią klauzulą obowiązku informacyjnego.

§14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu dokonuje Kierownik w formie pisemnej, określając datę wejścia w życie zmian.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: Cennik usług fizjoterapeutycznych
 2. Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
 1. Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Podmiotu Leczniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjenci Podmiotu Leczniczego, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie Zakładu Leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2023 roku. .

Załącznik nr 1 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Świadczenie zdrowotne Cena brutto
Fizjoterapia ogólna
1. Wizyta fizjoterapeutyczna (55 min) 160zł
Fizjoterapia specjalistyczna
2. Fizjoterapia sportowa (55 min) 160zł
3. Fizjoterapia stomatologiczna (55 min) 160zł
4. Fizjoterapia ortopedyczna (55 min) 160zł
5. Terapia blizny (55 min) 160zł
6. Fizjoterapia uroginekologiczna (55 min) 160zł
7. Fizjoterapia dzieci i niemowląt (55 min) 160zł
Profilaktyka
8. Masaż leczniczy (55 min) 160zł
Pakiety
9. 5 wizyt 760zł
10. 10 wizyt 1440zł
11. 15 wizyt 2040zł
**Kinesiotaping wykonywany jest w ramach wizyty. Fizjoterapeuta podejmuje decyzję o zasadności zastosowania tapingu po zabiegu
Zaświadczenia
12. Zaświadczenie o fizjoterapii 50zł
13. Opinia fizjoterapeutyczna dziecka 160zł

Załącznik nr 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

przez „Jak się czujesz? Fizjoterapia Sabina Kendziorek”

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE

1.

Kopia dokumentacji medycznej

0,36 zł za stronę

2.

Wydruk dokumentacji medycznej

0,36 zł za stronę

3.

Odpis dokumentacji medycznej

10,33 za stronę

4.

Wyciąg dokumentacji medycznej

10,33 za stronę

5.

Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD).

2,06 zł

6.

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych

bezpłatnie

Zarezerwuj wizytę

Przejdź na stronę główną, żeby zobaczyć dostępne terminy i samodzielnie zarezerwować wizytę. Możesz też do nas zadzwonić, aby umówić wizytę telefonicznie.

Dowiedz się więcej